HUAWEI FreeBuds Pro、FreeBuds 4i支付尾款前50件返5折等值积分名单公告

更新时间:2021-07-21

 

恭喜以下订单号用户下单帐号将获得与FreeBuds Pro(有线充版)、HUAWEI FreeBuds 4i 实际支付价格5折(分别449.5元、199.5元)等值的华为商城积分(同一用户,仅限购买1台),后续用户在商城购物付款时可以使用积分抵现,每笔订单最多可使用可抵扣商品实付金额30%的积分,抢购商品、优享购商品、企业购商品、第三方商家商品不支持积分抵扣,其他商品是否可用积分抵扣以商品确认订单页面相关提示为准。积分使用细则详见商城积分规则(https://www.vmall.com/member/newpoint?t=1553739391992)。积分设有有效期,建议及时使用。

 

 

一、HUAWEI FreeBuds Pro前50件订单号公示

2***0923772                     

1***1428008                    

2***0929593                    

2***0936037                    

2***0954954                    

2***0954934                    

1***1427447                    

1***1465739                    

1***1427346                    

2***0931461                    

2***0934253                    

1***1470677                    

1***1451289                    

2***0933210                    

2***0926875                    

2***0946761                    

2***0948069                    

2***0932710                    

2***0931718                    

2***0946955                    

2***0939992                    

2***0921225                    

2***0933443                    

2***0948020                    

2***0929158                    

2***0946983                    

2***0936856                    

2***0944604                    

2***0928818                    

2***0929078                    

2***0955731                    

2***0948855                    

1***1434623                    

1***1435648                    

1***1453259                    

1***1447745                    

2***0947468                    

1***1439304                    

2***0939856                    

2***0952982                    

1***1456552                    

2***0929913                    

2***0923723                    

1***1446294                    

1***1442074                    

2***0920396                    

1***1469859                    

2***0924071                    

2***0932472                    

1***1460327                    

 

 

二、FreeBuds 4i 前50件订单号公示

1***1431955                    

2***0923904                    

2***0952440                    

1***1436715                    

2***0930490                    

2***0923954                    

2***0925662                    

2***0941201                    

2***0926934                    

1***1435340                    

2***0925842                    

2***0924060                    

2***0930875                    

2***0935978                    

2***0949712                    

2***0933171                    

1***1449309                    

2***0948181                    

1***1452852                    

1***1465773                    

2***0927430                    

2***0922055                    

1***1464987                    

2***0933011                    

1***1417622                    

2***0933929                    

2***0942036                    

1***1471146                    

1***1432199                     

2***0929178                    

1***1428986                    

1***1427803                    

2***0933161                    

1***1453204                    

1***1474883                    

1***1443662                    

2***0937484                    

2***0920771                    

1***1434495                    

1***1427801                    

1***1430833                    

1***1457558                    

1***1428278                    

2***0925402                    

1***1458963                    

2***0947924                    

1***1457966                    

2***0931147                    

2***0927246                    

2***0937753                    

 


意见反馈